Seniorenoverleg in Rheine

Samen met een vertegenwoordiging van de Bornse ouderenbonden waren we op 27 februari aanwezig bij een vergadering van de Seniorenbeirat in Rheine

Na het welkomstwoord en enkele informele mededelingen hebben wij uitleg gegeven van onze bedoeling met betrekking tot de contacten met senioren uit Rheine. Zoals aangegeven willen wij met de seniorengroepen uit Rheine een uitwisseling en daarvoor contacten leggen met die groepen die dezelfde interesse hebben.

Helaas bleek dat we bij de verkeerde mensen aan tafel zaten. Deze Seniorenbeirat blijkt niet de vertegenwoordiging van de groepen senioren, maar een gemeentelijk adviesorgaan.
De voorzitter van Partnerschaftsverein Rheine, Reiner Wellmann, geeft daarna nogmaals uitleg over wat de bedoelingen zijn van de seniorenbonden Borne.
Tijdens het informele overleg na afloop blijkt dat er toch veel leden van de Beirat direct betrokken zijn bij seniorenorganisaties en ook zij onze boodschap zullen overbrengen bij hun organisaties
Reiner Wellmann belooft ons dat hij en Bernd Weber het initiatief nemen om zo spoedig mogelijk de juiste groepen te vinden om hiermee verder te kunnen.

Tijdens de vergadering van het partnercomité Borne met hun partners uit Rheine ,op 24 maart a.s., zal dit verder besproken worden.

Ook Rheine werkt aan een duurzame stad

Ook Rheine werkt aan een duurzame stad

Drie jaar geleden heeft het Partnercomité Borne Rheine in een kleine conferentie aan partners uit Rheine uitgelegd hoe in Borne wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. Opgehouden door de Corona epidemie nodigde de Stadt Rheine ons op 2 februari j.l. uit om van haar kant de ontwikkeling naar een duurzaam Rheine te schetsen. Wij waren daartoe te gast bij de firma DEOS AG in Rheine, gespecialiseerd in klimaatbeheersing van met name bedrijfsgebouwen en kantoren. Als gasten uit Borne werd de Bornse delegatie, waarbij ook wethouder Geerdink zich aansloot, allereerst verrast door de mededeling dat deze firma verantwoordelijk was voor de klimaatbeheersing bij het nieuwe Kindcentrum De Horsten in de Bornsche Maten.

Stadt Rheine

Namens de Stadt Rheine schetste mevrouw Milena Schauer (Beigeordnete in Rheine – een functie die vergelijkbaar is met wethouder) de meest recente ontwikkelingen in het lokale beleid m.b.t. duurzaamheid. Onder aansturing van de landelijke politiek heeft Rheine de uitdaging aangenomen om op een aantal fronten doelstellingen te realiseren m.b.t. CO2- en stikstofreductie. Daarbij wordt actief gestuurd op een aantal speerpunten:

 • Grootstedelijke bouwprojecten, zowel nieuwbouw als verbouw en renovatie;
 • Introductie van intelligente systemen van energiebewaking, zowel voor individuele huishoudens als bij grootverbruikers;
 • Duurzame planologische ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een voormalig kazerneterrein (in deze nieuwe wijk worden slechts drie grotere parkeerplekken gerealiseerd. Bewoners krijgen bijvoorbeeld een soort OV-kaart en leenfietsen, parkeren voor de deur is niet meer mogelijk.);
 • Mobiliteit – aanleg fietspaden, verkeersplanning, introductie van deelsystemen voor vervoersmiddelen;
 • Masterplan Groen: er wordt een fonds ingericht waarin jaarlijks %1,- per inwoner wordt gestort om bomen te planten;
 • Hernieuwbare energie: zonne- en windmolenparken.

Dit alles is ingebed in een catalogus van beleidsmaatregelen, waarvoor jaarlijks een budget van €250.000,= beschikbaar is.

Ondersteuning voor het bedrijfsleven in Rheine

In Rheine is de Entwicklungs- un Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) actief, een organisatie van en voor het bedrijfsleven. Door de EWG wordt op allerlei manieren ondersteuning verleend aan het lokale bedrijfsleven, o.a. bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen en energiebeheersing. Namens de EWG schetst Ingo Niehaus de te bereiken doelen en de mogelijkheden die geboden worden. Dat raakt bijvoorbeeld het bedrijfsbeleid m.b.t:

 • Investeringen en de marktpositie;
 • Gemeenschappelijk gebruik van gebouwen;
 • Netwerkontwikkeling en communciatiestrategiën;
 • Ondersteuning bij de binnenstadsontwikkeling (m.n. richting MKB);
 • Ondersteuning bij subsidieverwerving;
 • City marketing.

DEOS AG

Tenslotte worden vanuit de firma DEOS AG de mogelijkheden geschetst die dit ultramoderne bedrijf kan bieden bij het verbeteren en beheersen van het klimaat binnen bedrijfsgebouwen en kantoren.

De diverse presentaties zijn via onderstaande link te downloaden.

https://filesystem.deos-ag.com/index.php/s/wTk3nAsMWSzCCqB

Senioren uit Borne naar de kerstmarkt in Rheine

Dit jaar is er overleg geweest tussen het Partnercomité Borne-Rheine en de voorzitters van de ouderenbonden in Borne.

Resultaat is  dat, na een onderbreking van 35 jaar, weer wordt gewerkt aan het hernieuwen van de contacten tussen seniorenorganisaties in Rheine en Borne.

Op initiatief van het Partnercomité Borne-Rheine is op donderdag 8 december 2022 een volle bus naar Rheine geweest. Het gezelschap bestond in dit geval uit leden van de ABOB (Algemene Bornse Ouderen Bond) en de KBO (Katholieke bond voor Ouderen). Doordat deze rit op korte termijn werd georganiseerd is maar een deel van de leden hierover geïnformeerd en ontbraken daardoor leden van het PCOB. De bus was vrijwel meteen vol geboekt.

De groep werd ontvangen door een tweetal  leden van de Partnerschaftsverein  Rheine waarbij een groepsfoto werd gemaakt. . Ons werd meegedeeld dat de kerstmarkt pas om 16.00 uur zou beginnen en de officiële  opening door de burgemeester van Rheine Dr. Peter Lüttmann om 17.00 uur.

Iedereen kon op eigen gelegenheid genieten van deze mooie stad. Behalve de de traditionele kleinschalige kerstmarkt, de zgn.“Nikolausmarkt”  was een bezoek aan de Emsgaleri met haar mooie kerstversiering en de gerestaureerde  St. Dionysius kerk zeer de moeite waard.

En wie aan een een rustmoment toe was kon van de aangeboden echte ‘Kaffee mit Kuchen’ genieten.

Deze gelegenheid hebben enkele bestuursleden van de bonden uit Borne en de beide partnercomités meteen aangegrepen voor een eerste kennismaking met de voorzitter en een bestuurslid van de seniorenbeirat uit Rheine. Hieruit komen vervolgafspraken voort . De uitnodiging voor een bijeenkomst van het overkoepelende orgaan van senioren in maart 2023 in Rheine staat al vast.

Het Partnercomité zal hierbij voorlopig ondersteunen.

Na een heerlijk middagje kwam ,rond 17.30, een groep enthousiaste senioren weer terug in Borne.

Herdenking Kristallnacht in Rheine – 9 november 2022

Bij de herdenking van de Kristallnacht was ook dit jaar de Bornse afvaardiging aanwezig. Deze bestond uit burgemeester Jan Pierik, leden van het Comité 4&5 mei en leden van het Partnercomité Borne-Rheine. De bijeenkomst begon om 19.00 uur met een kranslegging bij het herdenkingsmonument op de plek waar de synagoge heeft gestaan. Aansluitend gingen alle aanwezigen naar de Volkshochschule en werd de herdenking voortgezet met een lezing over Dr. Scholl.

Achtergrond
De Kristallnacht (ook wel Nacht van het gebroken glas) was een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938.
In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden de branden te blussen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 Joden op straat vermoord. Ook in Oostenrijk en Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen vernield.

Meer recente onderzoeken stellen het aantal echter op meer dan 400 Joden die tussen 7 en 13 november vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. Voegt men hierbij het aantal doden in de concentratiekampen waar direct na 10 november ongeveer 30.000 Joodse jongere en gezonde mannen werden opgesloten, dan komt men bij een getal van meer dan 1400. Nazipropagandaminister Joseph Goebbels wordt gezien als het brein achter de Kristallnacht.

Lezing over Dr. Scholl
Na de kranslegging bij het monument was er een lezing over Dr Scholl en zijn kinderen Hans en Sophie.
De broer en zus, Hans en Sophie Scholl, werden bekend als leden van de “Witte Roos”, een in München hoofdzakelijk uit studenten bestaande groepering die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet tegen het nationaalsocialisme, met name in de verspreiding van pamfletten tegen de oorlog en de fascistische dictatuur onder Adolf Hitler.

Hans en Sophie Scholl

Vanaf de naoorlogse periode tot heden worden Hans en Sophie Scholl beschouwd als belangrijke symbolische figuren van een op humanistische waarden gebaseerd verzet binnen Duitsland tegen het totalitaire naziregime. Hun ouders waren de politicus Robert Scholl (1891-1973) en Magdalena Scholl-Müller (1881-1958). Het gezin woonde tot 1930 in Forchtenberg, van 1930 tot 1932 in Ludwigsburg en vanaf 1932 in Ulm (beide in Württemberg).

Hans en Sophie Scholl werden op 18 februari 1943 tijdens het uitdelen van pamfletten aan de universiteit van München verrast door de conciërge Jakob Schmid en aangeklaagd bij de Gestapo. Op 22 februari 1943 werden ze ter dood veroordeeld door het Volksgerechtshof onder leiding van Roland Freisler en op dezelfde dag onthoofd met de guillotine door Johann Reichhart in de gevangenis van München-Stadelheim.
(tekst met dank aan Comité 4&5 mei)

Dodenherdenking 4 mei

Bij de dodenherdenking op 4 mei was op uitnodiging van burgemeester Jan Pierik de burgemeester van Rheine, Peter Lüttmann aanwezig. Op uitnodiging van het organiserende comité 4-5 mei namen ook enkele leden van de PartnerschaftsVerein uit Rheine samen met enkele leden van ons comité deel

Partnercomité Borne-Rheine is nu stichting

Partnercomité Borne-Rheine wordt Stichting Partnercomité Borne-Rheine

Al sinds 1974 zijn er vriendschappelijke banden tussen de gemeente Borne en de Duitse stad Rheine.

In 1983 hebben Rheine en Borne hun bestaande relatie en de reeds jarenlange uitwisselingen op een plechtige wijze door een officiële jumelage bekrachtigd en hebben zij afgesproken deze verder uit te bouwen. De samenwerking moest er toe bijdragen dat tussen de burgers van beide gemeenten begrip en vriendschap ontstaan in het kader van een verenigd Europa.

Mede door de oprichting van partnercomité Borne Rheine, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, hebben over en weer uitwisselingen plaatsgevonden en zijn zij ondersteunend geweest in tal van activiteiten en initiatieven.

Om Partnercomité een formeel karakter te geven is besloten om een Stichting op te richten en zo vanuit een gedegen constructie hun werk in de toekomst veilig te stellen.

Vrijdagmiddag 22 april is tijdens de maandelijkse bijeenkomst in het bijzijn van  notaris Kuhlmann de notariële akte ondertekend door de leden, en de Stichting een feit.

Ontmoeting in Rheine

Fysieke bijeenkomsten zijn weer toegestaan. Voor het Partnercomité Borne-Rheine en de Partnerschaftsverein Rheine is dit het moment om bij elkaar te komen voor de halfjaarlijkse vergadering om de plannen op elkaar af te stemmen en nieuwe ideeën uit te werk. De bespreking vond plaats op vrijdag 11 maart 2022 in het stadhuis in Rheine, waar burgemeester Peter Luttmann de beide besturen van harte welkom heette.
Voorafgaand aan de vergadering was er een interessante rondleiding door Rheine olv een gids, zie ook www.friendsineurope.com.
Tijdens de vergadering werd uiteraard ook uiteraard stilgestaan bij de actualiteit, de oorlog in Oekraïne. Het is mooi om te zien dat ook in de steden waar we, via Rheine, vriendschapsbanden mee onderhouden waardevolle initiatieven zijn ontstaan. Zo zijn door Leiria (Portugal) Oekraïense vluchtelingen opgehaald aan de Pools/Oekrainse grens en Rheine heeft deze groep voor een overnachting gastvrij ontvangen. Ook worden intensief contacten onderhouden met Trakai (Litouwen), waar de spanning ook voelbaar is en men ook angstvallig de ontwikkelingen in hun Oekrainse partnersteden volgt. Ook hierover is op de website www.friendsineurope.com meer te lezen.
Voor 2022 staan momenteel in ieder geval de volgende activiteiten op het programma of werden de mogelijkheden besproken om nu na 2 jaar stilstand vanwege corona weer op gang te komen.

 • Inwoners van Rheine komen op zondag 10 april met enkele bussen naar Borne voor het bijwonen van Borne op zijn Best.
 • Een vertegenwoordiging van de Stadt Rheine en de partnerschapsvereniging is aanwezig bij de herdenking op 4 mei en de vrijheidsviering op 5 mei. Het zal voor het eerst zijn dat een delegatie uit Rheine aanwezig is bij de herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk en de 2 minuten stilte en de kranslegging op 4 mei.
 • Op zaterdag 3 september vindt de jaarlijkse partnerschapsdag plaats. Dit keer zal deze dag in Rheine worden georganiseerd, onder andere met een kanotocht op de Ems.
 • Begin juni wordt een fietstocht van Rheine naar Bernburg georganiseerd waaraan leden van ons comité en de Partnerschaftsverein Rheine deelnemen.
 • Er wordt weer gewerkt aan een vervolg van de scholenuitwisseling tussen basisschoolleerlingen uit Rheine en Borne.
 • Rheine bereidt een Klimaatconferentie voor waarvoor ook een vertegenwoordiging van Borne wordt uitgenodigd.
 • Op 11 november zullen Bornenaren de Kristallnacht herdenking in Rheine bijwonen.
  Ook op het gebied van sport en kunst&cultuur wordt gewerkt aan uitwisselingen en gezamenlijke programma’s. Zodra daarover meer bekend is zullen we dat op deze website melden.